معافیت مالیاتی اماکن رفاهی تفریحی باعث ارتقای گردشگری کشور می‌شود

معافیت مالیاتی اماکن رفاهی تفریحی باعث ارتقای گردشگری کشور می‌شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: معافیت مالیاتی اماکن رفاهی تفریحی باعث ارتقای بخش گردشگری کشور است.

معافیت مالیاتی اماکن رفاهی تفریحی باعث ارتقای گردشگری کشور می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: معافیت مالیاتی اماکن رفاهی تفریحی باعث ارتقای بخش گردشگری کشور است.
معافیت مالیاتی اماکن رفاهی تفریحی باعث ارتقای گردشگری کشور می‌شود

تلگرام

View more posts from this author