معادن کشور در معرض نگاه خام‌فروشی قرار دارد/ صادرات خدمات فنی و مهندسی جدی گرفته شود

معادن کشور در معرض نگاه خام‌فروشی قرار دارد/ صادرات خدمات فنی و مهندسی جدی گرفته شود
نماینده سابق مردم شهریار در مجلس با بیان اینکه معادن کشور در معرض نگاه خام‌فروشی قرار دارد، گفت: امروز باید صادرات خدمات فنی و مهندسی جدی گرفته شود.

معادن کشور در معرض نگاه خام‌فروشی قرار دارد/ صادرات خدمات فنی و مهندسی جدی گرفته شود

نماینده سابق مردم شهریار در مجلس با بیان اینکه معادن کشور در معرض نگاه خام‌فروشی قرار دارد، گفت: امروز باید صادرات خدمات فنی و مهندسی جدی گرفته شود.
معادن کشور در معرض نگاه خام‌فروشی قرار دارد/ صادرات خدمات فنی و مهندسی جدی گرفته شود

View more posts from this author