مطالب برخی روزنامه‌ها در خصوص نیروهای هوایی از روی بی‌اطلاعی است

مطالب برخی روزنامه‌ها در خصوص نیروهای هوایی از روی بی‌اطلاعی است
فرمانده پدافند هوایی شرق کشور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر مطالب درج شده در خصوص نیروی هوایی در برخی روزنامه‌ها در خراسان جنوبی از روی بی‌اطلاعی و عدم داشتن علم دقیق هوانوردی بوده است.

مطالب برخی روزنامه‌ها در خصوص نیروهای هوایی از روی بی‌اطلاعی است

فرمانده پدافند هوایی شرق کشور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر مطالب درج شده در خصوص نیروی هوایی در برخی روزنامه‌ها در خراسان جنوبی از روی بی‌اطلاعی و عدم داشتن علم دقیق هوانوردی بوده است.
مطالب برخی روزنامه‌ها در خصوص نیروهای هوایی از روی بی‌اطلاعی است

View more posts from this author