مطالبه عمومی جامعه مجازات عاملان و عناصر حقوق‌های نجومی است

مطالبه عمومی جامعه مجازات عاملان و عناصر حقوق‌های نجومی است
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان ایلام گفت: مطالبه عمومی جامعه مجازات عاملان و عناصر حقوق‌های نجومی است.

مطالبه عمومی جامعه مجازات عاملان و عناصر حقوق‌های نجومی است

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان ایلام گفت: مطالبه عمومی جامعه مجازات عاملان و عناصر حقوق‌های نجومی است.
مطالبه عمومی جامعه مجازات عاملان و عناصر حقوق‌های نجومی است

View more posts from this author