مطالبات مردم نباید فراموش شود/ جلوگیری از زیاده‌خواهی‌های دشمنان بزرگترین معروف در شرایط کنونی

مطالبات مردم نباید فراموش شود/ جلوگیری از زیاده‌خواهی‌های دشمنان بزرگترین معروف در شرایط کنونی
امام جمعه قم با اشاره به فتنه اخیر کشور گفت: توجه به مطالبات و رسیدگی به مشکلات مردم از وظایف مسؤولان است؛ مطالبات مردم نباید فراموش شود و مسؤولان نظام باید به آنها رسیدگی کنند تا زمینه سوءاستفاده دشمن از بین برود.

مطالبات مردم نباید فراموش شود/ جلوگیری از زیاده‌خواهی‌های دشمنان بزرگترین معروف در شرایط کنونی

امام جمعه قم با اشاره به فتنه اخیر کشور گفت: توجه به مطالبات و رسیدگی به مشکلات مردم از وظایف مسؤولان است؛ مطالبات مردم نباید فراموش شود و مسؤولان نظام باید به آنها رسیدگی کنند تا زمینه سوءاستفاده دشمن از بین برود.
مطالبات مردم نباید فراموش شود/ جلوگیری از زیاده‌خواهی‌های دشمنان بزرگترین معروف در شرایط کنونی

View more posts from this author