مصیبتی بالاتر از عاشورا در عالم وجود ندارد/ پیاده‌روی اربعین گوشه‌ای از ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) است

مصیبتی بالاتر از عاشورا در عالم وجود ندارد/ پیاده‌روی اربعین گوشه‌ای از ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) است
استاد حوزه علمیه قم گفت: هیچ مصیبتی بالاتر از واقعه عاشورا در عالم و تاریخ نیست.

مصیبتی بالاتر از عاشورا در عالم وجود ندارد/ پیاده‌روی اربعین گوشه‌ای از ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) است

استاد حوزه علمیه قم گفت: هیچ مصیبتی بالاتر از واقعه عاشورا در عالم و تاریخ نیست.
مصیبتی بالاتر از عاشورا در عالم وجود ندارد/ پیاده‌روی اربعین گوشه‌ای از ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) است

View more posts from this author