مصوبه‌ای که 5 استاندار کهگیلویه و بویراحمد از کنار آن گذشتند!

مصوبه‌ای که 5 استاندار کهگیلویه و بویراحمد از کنار آن گذشتند!
حدود 12 سال است که مصوبه راه‌اندازی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد رنگ عمل ندید؛ مصوبه‌ای که معطل زمینی است که برای همه چیز از سیلندرپرکنی تا کارواش وجود دارد اما برای پارک علم و فناوری نیست!.

مصوبه‌ای که 5 استاندار کهگیلویه و بویراحمد از کنار آن گذشتند!

حدود 12 سال است که مصوبه راه‌اندازی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد رنگ عمل ندید؛ مصوبه‌ای که معطل زمینی است که برای همه چیز از سیلندرپرکنی تا کارواش وجود دارد اما برای پارک علم و فناوری نیست!.
مصوبه‌ای که 5 استاندار کهگیلویه و بویراحمد از کنار آن گذشتند!

View more posts from this author