مصرف مواد مخدر در محله ارزنان اصفهان

مصرف مواد مخدر در محله ارزنان اصفهان
وجود زمین‌های خاکی و ساختمان‌های مخروبه محله ارزنان را به جولانگاه زنان و مردان معتادی تبدیل کرده است که نه تنها از نقاط مختلف اصفهان، بلکه از استان‌های دیگر هم برای رفع نیاز خود به این محله می‌آیند. از سوی دیگر فعالیت چندین مرکز فروش ضایعات در این منطقه شرایط را برای معتادان فراهم آورده تا روزها با جمع‌آوری ضایعات و فروش آن‌ها هزینه مواد مخدر خود را فراهم کنند.

مصرف مواد مخدر در محله ارزنان اصفهان

وجود زمین‌های خاکی و ساختمان‌های مخروبه محله ارزنان را به جولانگاه زنان و مردان معتادی تبدیل کرده است که نه تنها از نقاط مختلف اصفهان، بلکه از استان‌های دیگر هم برای رفع نیاز خود به این محله می‌آیند. از سوی دیگر فعالیت چندین مرکز فروش ضایعات در این منطقه شرایط را برای معتادان فراهم آورده تا روزها با جمع‌آوری ضایعات و فروش آن‌ها هزینه مواد مخدر خود را فراهم کنند.
مصرف مواد مخدر در محله ارزنان اصفهان

View more posts from this author