مصرف آزادانه و غیرآگاهانه قلیان به معضلی تبدیل شده است

مصرف آزادانه و غیرآگاهانه قلیان به معضلی تبدیل شده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: متأسفانه بخش زیادی از جامعه به معضلی که ازنظر فرهنگی،بهداشتی و عرفی مشکل دارد مبتلا شده است و آن نیز مصرف آزادانه و غیرآگاهانه قلیان است.

مصرف آزادانه و غیرآگاهانه قلیان به معضلی تبدیل شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: متأسفانه بخش زیادی از جامعه به معضلی که ازنظر فرهنگی،بهداشتی و عرفی مشکل دارد مبتلا شده است و آن نیز مصرف آزادانه و غیرآگاهانه قلیان است.
مصرف آزادانه و غیرآگاهانه قلیان به معضلی تبدیل شده است

اس ام اس جدید

View more posts from this author