مصرف آب در ایران 2.5 برابر نرم جهانی است

مصرف آب در ایران 2.5 برابر نرم جهانی است
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به لزوم ارائه راهکار برای واحدهای تولیدی که نیاز به اضافه برداشت آب دارند، گفت: در همه بخش‌ها 2.5 برابر بیشتر از نرم جهانی آب مصرف می‌کنیم.

مصرف آب در ایران 2.5 برابر نرم جهانی است

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به لزوم ارائه راهکار برای واحدهای تولیدی که نیاز به اضافه برداشت آب دارند، گفت: در همه بخش‌ها 2.5 برابر بیشتر از نرم جهانی آب مصرف می‌کنیم.
مصرف آب در ایران 2.5 برابر نرم جهانی است

View more posts from this author