مصالح انقلاب موجب پیروزی رزمندگان شد/ داعش سعی در تخریب دین اسلام داشت

مصالح انقلاب موجب پیروزی رزمندگان شد/ داعش سعی در تخریب دین اسلام داشت
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر امروز کسی با مصالح انقلاب یعنی جنس انقلاب زندگی کند، قطع به یقین پیروز می‌شود؛ دشمنان به دلیل اینکه به مصالح انقلاب اسلامی معرفت ندارند، شکست می‌خورند.

مصالح انقلاب موجب پیروزی رزمندگان شد/ داعش سعی در تخریب دین اسلام داشت

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر امروز کسی با مصالح انقلاب یعنی جنس انقلاب زندگی کند، قطع به یقین پیروز می‌شود؛ دشمنان به دلیل اینکه به مصالح انقلاب اسلامی معرفت ندارند، شکست می‌خورند.
مصالح انقلاب موجب پیروزی رزمندگان شد/ داعش سعی در تخریب دین اسلام داشت

View more posts from this author