مشکل جیره‌بندی آب زمین‌های کشاورزی حل شود

مشکل جیره‌بندی آب زمین‌های کشاورزی حل شود
امام جمعه بردسکن گفت: جهاد کشاورزی باید به طور جهادی عمل کند و به فکر حل مشکلات مردم جامعه به خصوص قشر کشاورز باشد؛ کشاورزی که امروزه باید در چهار فصل، تولید داشته باشد چرا باید آب او جیره‌بندی شود؟

مشکل جیره‌بندی آب زمین‌های کشاورزی حل شود

امام جمعه بردسکن گفت: جهاد کشاورزی باید به طور جهادی عمل کند و به فکر حل مشکلات مردم جامعه به خصوص قشر کشاورز باشد؛ کشاورزی که امروزه باید در چهار فصل، تولید داشته باشد چرا باید آب او جیره‌بندی شود؟
مشکل جیره‌بندی آب زمین‌های کشاورزی حل شود

car

View more posts from this author