مشکل اقتصاد با سخن گفتن حل نمی‌شود

مشکل اقتصاد با سخن گفتن حل نمی‌شود
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: با سخن گفتن در زمینه اقتصاد کاری درست نمی‌شود اکنون مردم از نظر معیشت در سختی هستند بیکاری، گرانی و تفاوت قیمت‌ها مشاهده می‌شود زیرا نظارتی نیست.

مشکل اقتصاد با سخن گفتن حل نمی‌شود

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: با سخن گفتن در زمینه اقتصاد کاری درست نمی‌شود اکنون مردم از نظر معیشت در سختی هستند بیکاری، گرانی و تفاوت قیمت‌ها مشاهده می‌شود زیرا نظارتی نیست.
مشکل اقتصاد با سخن گفتن حل نمی‌شود

View more posts from this author