مشکلی در تردد قطارهای مسیر راه‌آهن زاگرس وجود ندارد

مشکلی در تردد قطارهای مسیر راه‌آهن زاگرس وجود ندارد
مدیرکل راه‌آهن زاگرس گفت: تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده و مشکلی در تردد مسیرهای ریلی راه‌آهن زاگرس نداریم.

مشکلی در تردد قطارهای مسیر راه‌آهن زاگرس وجود ندارد

مدیرکل راه‌آهن زاگرس گفت: تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده و مشکلی در تردد مسیرهای ریلی راه‌آهن زاگرس نداریم.
مشکلی در تردد قطارهای مسیر راه‌آهن زاگرس وجود ندارد

View more posts from this author