مشکلی در تأمین آب شرب مردم استان ایلام نیست

مشکلی در تأمین آب شرب مردم استان ایلام نیست
مدیر عامل شرکت آبفای ایلام گفت: مشکلی در تأمین آب شرب مردم استان ایلام نیست.

مشکلی در تأمین آب شرب مردم استان ایلام نیست

مدیر عامل شرکت آبفای ایلام گفت: مشکلی در تأمین آب شرب مردم استان ایلام نیست.
مشکلی در تأمین آب شرب مردم استان ایلام نیست

View more posts from this author