مشکلات نباید مردم را از راه شهدا جدا کند

مشکلات نباید مردم را از راه شهدا جدا کند
مدیر جامعة‌الزهرا گفت: باید با سازگاری در تمام مشکلات و سختی‌ها مسیر حق شهیدان را ادامه دهیم و نباید از مسیر نورانی آنها خارج شویم.

مشکلات نباید مردم را از راه شهدا جدا کند

مدیر جامعة‌الزهرا گفت: باید با سازگاری در تمام مشکلات و سختی‌ها مسیر حق شهیدان را ادامه دهیم و نباید از مسیر نورانی آنها خارج شویم.
مشکلات نباید مردم را از راه شهدا جدا کند

View more posts from this author