مشکلات مردم باید با اخلاق و تواضع رفع شود

مشکلات مردم باید با اخلاق و تواضع رفع شود
یکی از مراجع عظام تقلید با اعلام اینکه اجرای عدالت در جامعه بسیار مهم است، گفت: رفع مشکلات مردم باید با اخلاق و تواضع همراه باشد.

مشکلات مردم باید با اخلاق و تواضع رفع شود

یکی از مراجع عظام تقلید با اعلام اینکه اجرای عدالت در جامعه بسیار مهم است، گفت: رفع مشکلات مردم باید با اخلاق و تواضع همراه باشد.
مشکلات مردم باید با اخلاق و تواضع رفع شود

View more posts from this author