مشکلات مالی؛ سدی برابر اجرای برنامه‌های بسیج هنرمندان/ به حمایت نیاز داریم

مشکلات مالی؛ سدی برابر اجرای برنامه‌های بسیج هنرمندان/ به حمایت نیاز داریم
خواننده و پیشکسوت موسیقی کشورمان، مشکلات مالی را سدی برابر اجرای برنامه‌های بسیج هنرمندان می‌داند و می‌گوید: برای اجرای برنامه‌ها در این بخش به حمایت نیاز داریم.

مشکلات مالی؛ سدی برابر اجرای برنامه‌های بسیج هنرمندان/ به حمایت نیاز داریم

خواننده و پیشکسوت موسیقی کشورمان، مشکلات مالی را سدی برابر اجرای برنامه‌های بسیج هنرمندان می‌داند و می‌گوید: برای اجرای برنامه‌ها در این بخش به حمایت نیاز داریم.
مشکلات مالی؛ سدی برابر اجرای برنامه‌های بسیج هنرمندان/ به حمایت نیاز داریم

View more posts from this author