مشکلات تولید و اشتغال با توجه به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای برطرف می‌شود

مشکلات تولید و اشتغال با توجه به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای برطرف می‌شود
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای، عامل رفع مشکلات کشور در حوزه تولید و اشتغال را توجه به این دانشگاه دانست و گفت: کشور برای حل بحران نیازمند تکنسین است.

مشکلات تولید و اشتغال با توجه به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای برطرف می‌شود

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای، عامل رفع مشکلات کشور در حوزه تولید و اشتغال را توجه به این دانشگاه دانست و گفت: کشور برای حل بحران نیازمند تکنسین است.
مشکلات تولید و اشتغال با توجه به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای برطرف می‌شود

View more posts from this author