مشکلات بهداشتی و درمانی شازند بررسی شد

مشکلات بهداشتی و درمانی شازند بررسی شد
نشست بررسی و رسیدگی به مشکلات و مسائل حوزه بهداشت و درمان شهرستان شازند برگزار شد.

مشکلات بهداشتی و درمانی شازند بررسی شد

نشست بررسی و رسیدگی به مشکلات و مسائل حوزه بهداشت و درمان شهرستان شازند برگزار شد.
مشکلات بهداشتی و درمانی شازند بررسی شد

View more posts from this author