مشهد تا 2029 پایتخت فرهنگی جهان اسلام باقی می‌ماند

مشهد تا 2029 پایتخت فرهنگی جهان اسلام باقی می‌ماند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشهد تا سال 2029 پایتخت فرهنگی جهان اسلام باقی می‌ماند، گفت: در این حوزه باید پیوست‌های فرهنگی و هنری را برای چشم‌انداز پایتخت فرهنگی و هنری تدوین کنیم.

مشهد تا 2029 پایتخت فرهنگی جهان اسلام باقی می‌ماند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشهد تا سال 2029 پایتخت فرهنگی جهان اسلام باقی می‌ماند، گفت: در این حوزه باید پیوست‌های فرهنگی و هنری را برای چشم‌انداز پایتخت فرهنگی و هنری تدوین کنیم.
مشهد تا 2029 پایتخت فرهنگی جهان اسلام باقی می‌ماند

View more posts from this author