مشارکت مردم ورامین در انتخابات اخیر 5.5 درصد بیشتر از میانگین مشارکت مردم کشور بود

مشارکت مردم ورامین در انتخابات اخیر 5.5 درصد بیشتر از میانگین مشارکت مردم کشور بود
فرماندار ورامین گفت: مشارکت مردم ورامین در انتخابات اخیر 5.5 درصد بیشتر از میانگین مشارکت مردم کشور بود.

مشارکت مردم ورامین در انتخابات اخیر 5.5 درصد بیشتر از میانگین مشارکت مردم کشور بود

فرماندار ورامین گفت: مشارکت مردم ورامین در انتخابات اخیر 5.5 درصد بیشتر از میانگین مشارکت مردم کشور بود.
مشارکت مردم ورامین در انتخابات اخیر 5.5 درصد بیشتر از میانگین مشارکت مردم کشور بود

آهنگ جدید

View more posts from this author