مسیر سخت گرفتن وام جلوی راه تولیدکننده/ عسل درمانی از زبان حبیب

مسیر سخت گرفتن وام جلوی راه تولیدکننده/ عسل درمانی از زبان حبیب
زنبوردار کهنه کار یاسوجی که تولید عسل کارگاه زنبورداریش را تا مرز 10 تن رسانده، می‌گوید: در مورد درمان عسل برای برخی بیماری‌ها وقتی با مسئولان صحبت می‌کنم آنها به بهانه اینکه سواد دانشگاهی ندارم از من حمایت نمی‌کنند.

مسیر سخت گرفتن وام جلوی راه تولیدکننده/ عسل درمانی از زبان حبیب

زنبوردار کهنه کار یاسوجی که تولید عسل کارگاه زنبورداریش را تا مرز 10 تن رسانده، می‌گوید: در مورد درمان عسل برای برخی بیماری‌ها وقتی با مسئولان صحبت می‌کنم آنها به بهانه اینکه سواد دانشگاهی ندارم از من حمایت نمی‌کنند.
مسیر سخت گرفتن وام جلوی راه تولیدکننده/ عسل درمانی از زبان حبیب

View more posts from this author