مسوولان مدیریت حفظ امنیت زوار حسینی در خارج از کشور را در دستور کار خود قرار دهند

مسوولان مدیریت حفظ امنیت زوار حسینی در خارج از کشور را در دستور کار خود قرار دهند
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تسلیت شهادت تعدادی از زوار حسینی در حله عراق بر ضرورت مدیریت و برنامه‌ریزی برای تامین امنیت زوار در خارج از کشور تاکید کرد.

مسوولان مدیریت حفظ امنیت زوار حسینی در خارج از کشور را در دستور کار خود قرار دهند

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تسلیت شهادت تعدادی از زوار حسینی در حله عراق بر ضرورت مدیریت و برنامه‌ریزی برای تامین امنیت زوار در خارج از کشور تاکید کرد.
مسوولان مدیریت حفظ امنیت زوار حسینی در خارج از کشور را در دستور کار خود قرار دهند

View more posts from this author