مسمومیت 14 دانش‌آموز دختر شیرازی بر اثر استنشاق گاز تینر

مسمومیت 14 دانش‌آموز دختر شیرازی بر اثر استنشاق گاز تینر
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان فارس گفت: 14 دانش‌آموز دختر شیرازی بر اثر استنشاق گاز تینر در مدرسه‌ای واقع در کوی زهرای شیراز مسموم شدند.

مسمومیت 14 دانش‌آموز دختر شیرازی بر اثر استنشاق گاز تینر

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان فارس گفت: 14 دانش‌آموز دختر شیرازی بر اثر استنشاق گاز تینر در مدرسه‌ای واقع در کوی زهرای شیراز مسموم شدند.
مسمومیت 14 دانش‌آموز دختر شیرازی بر اثر استنشاق گاز تینر

View more posts from this author