مسمومیت با گاز CO، جان 3 نفر را در اصفهان گرفت

مسمومیت با گاز CO، جان 3 نفر را در اصفهان گرفت
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: مسمومیت با گاز CO، جان 3 نفر را در اصفهان گرفت.

مسمومیت با گاز CO، جان 3 نفر را در اصفهان گرفت

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: مسمومیت با گاز CO، جان 3 نفر را در اصفهان گرفت.
مسمومیت با گاز CO، جان 3 نفر را در اصفهان گرفت

View more posts from this author