مسلمانان عزت و عظمت اسلام را در همه ابعاد نشان دهند

مسلمانان عزت و عظمت اسلام را در همه ابعاد نشان دهند
یکی از مراجع تقلید گفت: امروز لازم است مسلمانان در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… قوی باشند تا عظمت اسلام نشان داده شود.

مسلمانان عزت و عظمت اسلام را در همه ابعاد نشان دهند

یکی از مراجع تقلید گفت: امروز لازم است مسلمانان در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… قوی باشند تا عظمت اسلام نشان داده شود.
مسلمانان عزت و عظمت اسلام را در همه ابعاد نشان دهند

View more posts from this author