مسدود شدن جاده بندرعباس ـ سیرجان

مسدود شدن جاده بندرعباس ـ سیرجان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: کیلومتر 135 جاده بندرعباس ـ سیرجان قبل از پلیس راه گهکم از ساعت 6 صبح لغایت 8 شب از 30 مهرماه لغایت 5 آبانماه 1396 بسته خواهد شد.

مسدود شدن جاده بندرعباس ـ سیرجان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: کیلومتر 135 جاده بندرعباس ـ سیرجان قبل از پلیس راه گهکم از ساعت 6 صبح لغایت 8 شب از 30 مهرماه لغایت 5 آبانماه 1396 بسته خواهد شد.
مسدود شدن جاده بندرعباس ـ سیرجان

View more posts from this author