مسجدسلیمان بر روی 2 گسل قرار گرفته است/ نیازمند تأمین تجهیزات لازم برای حوادث احتمالی هستیم

مسجدسلیمان بر روی 2 گسل قرار گرفته است/ نیازمند تأمین تجهیزات لازم برای حوادث احتمالی هستیم
رئیس جمعیت هلال‌احمر مسجدسلیمان گفت: مسجدسلیمان بر روی دو گسل قرار دارد و باید امکانات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی تامین شود.

مسجدسلیمان بر روی 2 گسل قرار گرفته است/ نیازمند تأمین تجهیزات لازم برای حوادث احتمالی هستیم

رئیس جمعیت هلال‌احمر مسجدسلیمان گفت: مسجدسلیمان بر روی دو گسل قرار دارد و باید امکانات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی تامین شود.
مسجدسلیمان بر روی 2 گسل قرار گرفته است/ نیازمند تأمین تجهیزات لازم برای حوادث احتمالی هستیم

View more posts from this author