مساجد مهم‌ترین پایگاه در برابر هجمه‌های هویتی دشمنان هستند/ تقویت بسیج تقویت تمامی ارزش‌هاست

مساجد مهم‌ترین پایگاه در برابر هجمه‌های هویتی دشمنان هستند/ تقویت بسیج تقویت تمامی ارزش‌هاست
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری به جایگاه ویژه مساجد در هویت‌بخشی به افراد اشاره کرد و گفت: مساجد مهم‌ترین پایگاه در برابر هجمه‌های هویتی دشمنان هستند و باید این پایگاه‌های ارزشی روز به روز تقویت شوند.

مساجد مهم‌ترین پایگاه در برابر هجمه‌های هویتی دشمنان هستند/ تقویت بسیج تقویت تمامی ارزش‌هاست

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری به جایگاه ویژه مساجد در هویت‌بخشی به افراد اشاره کرد و گفت: مساجد مهم‌ترین پایگاه در برابر هجمه‌های هویتی دشمنان هستند و باید این پایگاه‌های ارزشی روز به روز تقویت شوند.
مساجد مهم‌ترین پایگاه در برابر هجمه‌های هویتی دشمنان هستند/ تقویت بسیج تقویت تمامی ارزش‌هاست

View more posts from this author