مسابقه هفتگی «عکس» در کهگیلویه برگزار می‌شود

مسابقه هفتگی «عکس» در کهگیلویه برگزار می‌شود
مسؤول کانون بسیج هنرمندان کهگیلویه از برگزاری مسابقه هفتگی عکس با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

مسابقه هفتگی «عکس» در کهگیلویه برگزار می‌شود

مسؤول کانون بسیج هنرمندان کهگیلویه از برگزاری مسابقه هفتگی عکس با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان خبر داد.
مسابقه هفتگی «عکس» در کهگیلویه برگزار می‌شود

View more posts from this author