مسابقات موتور كراس كشور در قزوين

مسابقات موتور كراس كشور در قزوين
نخستین دوره مسابقات موتورسواری سوپراندرو کشور که جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ به میزبانی پیست الولک قزوین در چهار کلاس C1، C2 ، مختلط و آزاد برگزار شد، با قهرمانی تیم قزوین پایان یافت.

مسابقات موتور كراس كشور در قزوين

نخستین دوره مسابقات موتورسواری سوپراندرو کشور که جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ به میزبانی پیست الولک قزوین در چهار کلاس C1، C2 ، مختلط و آزاد برگزار شد، با قهرمانی تیم قزوین پایان یافت.
مسابقات موتور كراس كشور در قزوين

View more posts from this author