مسابقات ملی سروش وحی برگزار می‌شود

مسابقات ملی سروش وحی برگزار می‌شود
مدیر مؤسسه سروش جاودانه وحی مشهد از برگزاری مسابقات ملی سروش وحی از 29 آبان در مشهد خبر داد.

مسابقات ملی سروش وحی برگزار می‌شود

مدیر مؤسسه سروش جاودانه وحی مشهد از برگزاری مسابقات ملی سروش وحی از 29 آبان در مشهد خبر داد.
مسابقات ملی سروش وحی برگزار می‌شود

View more posts from this author