مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور در همدان

مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور در همدان
مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور و مقدماتی انتخابی تیم ملی از امروز تا 30 شهریورماه به میزبانی همدان در حال برگزاری است.

مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور در همدان

مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور و مقدماتی انتخابی تیم ملی از امروز تا 30 شهریورماه به میزبانی همدان در حال برگزاری است.
مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور در همدان

View more posts from this author