مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره

مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره،گفت: دشمن نشان داده است که زیر بار زبان منطق نمی‌رود، با دشمنی که دندان کینه نشان می‌دهد باید با مشت آهنین سخن گفت.

مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره،گفت: دشمن نشان داده است که زیر بار زبان منطق نمی‌رود، با دشمنی که دندان کینه نشان می‌دهد باید با مشت آهنین سخن گفت.
مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره

View more posts from this author