مسئولان در جلسات و محافل قرآنی شرکت کنند/ فضای عمومی نشان دهنده شهر روزه‌دار باشد

مسئولان در جلسات و محافل قرآنی شرکت کنند/ فضای عمومی نشان دهنده شهر روزه‌دار باشد
امام جمعه ارومیه گفت: مسئولان و حاکمان جامعه باید با حضور خود در محافل و جلسات قرآنی مشوق مردم بوده و به این محافل رسمیت بخشند.

مسئولان در جلسات و محافل قرآنی شرکت کنند/ فضای عمومی نشان دهنده شهر روزه‌دار باشد

امام جمعه ارومیه گفت: مسئولان و حاکمان جامعه باید با حضور خود در محافل و جلسات قرآنی مشوق مردم بوده و به این محافل رسمیت بخشند.
مسئولان در جلسات و محافل قرآنی شرکت کنند/ فضای عمومی نشان دهنده شهر روزه‌دار باشد

View more posts from this author