مسؤول امور اجرایی دانشگاه آزاد واحد اصفهان منصوب شد

مسؤول امور اجرایی دانشگاه آزاد واحد اصفهان منصوب شد
در پی استعفای احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، مسؤولیت امور اجرایی واحد اصفهان به پیام نجفی محول شد.

مسؤول امور اجرایی دانشگاه آزاد واحد اصفهان منصوب شد

در پی استعفای احمدعلی فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، مسؤولیت امور اجرایی واحد اصفهان به پیام نجفی محول شد.
مسؤول امور اجرایی دانشگاه آزاد واحد اصفهان منصوب شد

تکنولوژی جدید

View more posts from this author