مسؤول اشرافی مقابل انقلاب قرار دارد/ مذاکره با آمریکا نتیجه مطلوبی ندارد

مسؤول اشرافی مقابل انقلاب قرار دارد/ مذاکره با آمریکا نتیجه مطلوبی ندارد
امام جمعه قزوین گفت: اشرافیت، تبعیض و بی‌عدالتی در مقابل اسلام و انقلاب قرار دارد و هر کسی در هر جایگاه و مسؤولیتی یا هر لباسی رفاه، اشرافیت و زیاده­‌خواهی را ترویج کند مقابل اسلام و انقلاب قرار می‌گیرد.

مسؤول اشرافی مقابل انقلاب قرار دارد/ مذاکره با آمریکا نتیجه مطلوبی ندارد

امام جمعه قزوین گفت: اشرافیت، تبعیض و بی‌عدالتی در مقابل اسلام و انقلاب قرار دارد و هر کسی در هر جایگاه و مسؤولیتی یا هر لباسی رفاه، اشرافیت و زیاده­‌خواهی را ترویج کند مقابل اسلام و انقلاب قرار می‌گیرد.
مسؤول اشرافی مقابل انقلاب قرار دارد/ مذاکره با آمریکا نتیجه مطلوبی ندارد

View more posts from this author