مسؤولین استان فارس بر دردها و استرس‌های ما افزوده‌اند

مسؤولین استان فارس بر دردها و استرس‌های ما افزوده‌اند
امام جمعه اهل سنت پارسیان با اشاره انتزاع پنج روستای پارسیان و الحاق به لامرد فارس گفت: مسؤولین استان فارس به‌جای اینکه کاری کنند تا در این ماه مبارک از حسن اخلاق و رفتارشان برخوردار باشیم بر دردها و استرس‌های ما افزوده‌اند.

مسؤولین استان فارس بر دردها و استرس‌های ما افزوده‌اند

امام جمعه اهل سنت پارسیان با اشاره انتزاع پنج روستای پارسیان و الحاق به لامرد فارس گفت: مسؤولین استان فارس به‌جای اینکه کاری کنند تا در این ماه مبارک از حسن اخلاق و رفتارشان برخوردار باشیم بر دردها و استرس‌های ما افزوده‌اند.
مسؤولین استان فارس بر دردها و استرس‌های ما افزوده‌اند

فانتزی

View more posts from this author