مسؤولان نسبت به حفظ بیت‌المال و حقوق عمومی حساس باشند

مسؤولان نسبت به حفظ بیت‌المال و حقوق عمومی حساس باشند
امام جمعه بردسیر گفت: امام راحل نسبت به بیت‌المال مسلمانان و حقوق عمومی بسیار حساس بودند و مسؤولان باید این مهم را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

مسؤولان نسبت به حفظ بیت‌المال و حقوق عمومی حساس باشند

امام جمعه بردسیر گفت: امام راحل نسبت به بیت‌المال مسلمانان و حقوق عمومی بسیار حساس بودند و مسؤولان باید این مهم را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
مسؤولان نسبت به حفظ بیت‌المال و حقوق عمومی حساس باشند

پرس نیوز

View more posts from this author