مسؤولان میلیاردر نمی‌توانند وضعیت محرومان را درک کنند/ متاسفانه دولتمردان به رفتار دشمن واکنش جدی نشان نمی‌دهند

مسؤولان میلیاردر نمی‌توانند وضعیت محرومان را درک کنند/ متاسفانه دولتمردان به رفتار دشمن واکنش جدی نشان نمی‌دهند
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دشمنان با قلدری تمام کشور را تحریم می‌کنند ولی متأسفانه دولتمردان آنطور که باید واکنش جدی نشان نمی‌دهند و این سبب می‌شود که دشمن فکر کند ما نیازمند برجام هستیم.

مسؤولان میلیاردر نمی‌توانند وضعیت محرومان را درک کنند/ متاسفانه دولتمردان به رفتار دشمن واکنش جدی نشان نمی‌دهند

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دشمنان با قلدری تمام کشور را تحریم می‌کنند ولی متأسفانه دولتمردان آنطور که باید واکنش جدی نشان نمی‌دهند و این سبب می‌شود که دشمن فکر کند ما نیازمند برجام هستیم.
مسؤولان میلیاردر نمی‌توانند وضعیت محرومان را درک کنند/ متاسفانه دولتمردان به رفتار دشمن واکنش جدی نشان نمی‌دهند

View more posts from this author