مسؤولان مراقب معیشت مردم باشند/ اغتشاش‌گری زمینه‌سازی برای دشمن است

مسؤولان مراقب معیشت مردم باشند/ اغتشاش‌گری زمینه‌سازی برای دشمن است
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: اغتشاش‌گری زمینه‌سازی برای دشمن است، چراکه دشمن به دنبال به هم‌ریختن دشمن است به همین علت باید هوشیار باشیم و به نظر رهبر انقلاب اسلامی و مراجع توجه داشته باشیم.

مسؤولان مراقب معیشت مردم باشند/ اغتشاش‌گری زمینه‌سازی برای دشمن است

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: اغتشاش‌گری زمینه‌سازی برای دشمن است، چراکه دشمن به دنبال به هم‌ریختن دشمن است به همین علت باید هوشیار باشیم و به نظر رهبر انقلاب اسلامی و مراجع توجه داشته باشیم.
مسؤولان مراقب معیشت مردم باشند/ اغتشاش‌گری زمینه‌سازی برای دشمن است

View more posts from this author