مسؤولان فریب کشور‌های غربی را نخورند/ اقتصاد مقاومتی تنها راه رهایی از وابستگی است

مسؤولان فریب کشور‌های غربی را نخورند/ اقتصاد مقاومتی تنها راه رهایی از وابستگی است
امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی تنها راه رهایی از وابستگی است، گفت: مسؤولان فریب کشور‌های غربی را نخورند.

مسؤولان فریب کشور‌های غربی را نخورند/ اقتصاد مقاومتی تنها راه رهایی از وابستگی است

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی تنها راه رهایی از وابستگی است، گفت: مسؤولان فریب کشور‌های غربی را نخورند.
مسؤولان فریب کشور‌های غربی را نخورند/ اقتصاد مقاومتی تنها راه رهایی از وابستگی است

View more posts from this author