مسؤولان سبزوار از ظرفیت حضور پدر شعر انقلاب استفاده کنند/ سبزواری بسیار متواضع و فروتن بود

مسؤولان سبزوار از ظرفیت حضور پدر شعر انقلاب استفاده کنند/ سبزواری بسیار متواضع و فروتن بود
مدیرکل ارشاد خراسان رضوی با بیان اینکه مسؤولان سبزوار باید از ظرفیت حضور پدر شعر انقلاب به‌خوبی استفاده کنند، تواضع و فروتنی را از مهم‌ترین ویژگی‌های استاد سبزواری دانست.

مسؤولان سبزوار از ظرفیت حضور پدر شعر انقلاب استفاده کنند/ سبزواری بسیار متواضع و فروتن بود

مدیرکل ارشاد خراسان رضوی با بیان اینکه مسؤولان سبزوار باید از ظرفیت حضور پدر شعر انقلاب به‌خوبی استفاده کنند، تواضع و فروتنی را از مهم‌ترین ویژگی‌های استاد سبزواری دانست.
مسؤولان سبزوار از ظرفیت حضور پدر شعر انقلاب استفاده کنند/ سبزواری بسیار متواضع و فروتن بود

موزیک سرا

View more posts from this author