مسؤولان تأمین اجتماعی پاسخگوی مشکلات درمانی شهر قدس باشند/ شبه‌بیمارستان 12 بهمن دارای مشکلات عدیده‌ای است

مسؤولان تأمین اجتماعی پاسخگوی مشکلات درمانی شهر قدس باشند/ شبه‌بیمارستان 12 بهمن دارای مشکلات عدیده‌ای است
عضو شورای اسلامی شهر قدس گفت: مسؤولان تأمین اجتماعی با رفع مشکلات شبه‌بیمارستان 12 بهمن به عنوان تنها بیمارستان فعال این شهرستان، پاسخگوی مشکلات درمانی شهر قدس باشند.

مسؤولان تأمین اجتماعی پاسخگوی مشکلات درمانی شهر قدس باشند/ شبه‌بیمارستان 12 بهمن دارای مشکلات عدیده‌ای است

عضو شورای اسلامی شهر قدس گفت: مسؤولان تأمین اجتماعی با رفع مشکلات شبه‌بیمارستان 12 بهمن به عنوان تنها بیمارستان فعال این شهرستان، پاسخگوی مشکلات درمانی شهر قدس باشند.
مسؤولان تأمین اجتماعی پاسخگوی مشکلات درمانی شهر قدس باشند/ شبه‌بیمارستان 12 بهمن دارای مشکلات عدیده‌ای است

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author