مسؤولان به‌دور از سیاسی‌کاری و برای آرامش مردم خدمت کنند

مسؤولان به‌دور از سیاسی‌کاری و برای آرامش مردم خدمت کنند
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: نام جاودان تنها از آن کسانی است که خالصانه خدمت کردند و مسؤولان اگر به‌دور از سیاسی‌کاری و تنها برای استقلال و آرامش این نظام خدمت کنند نامشان جاودان خواهد شد.

مسؤولان به‌دور از سیاسی‌کاری و برای آرامش مردم خدمت کنند

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: نام جاودان تنها از آن کسانی است که خالصانه خدمت کردند و مسؤولان اگر به‌دور از سیاسی‌کاری و تنها برای استقلال و آرامش این نظام خدمت کنند نامشان جاودان خواهد شد.
مسؤولان به‌دور از سیاسی‌کاری و برای آرامش مردم خدمت کنند

View more posts from this author