مسؤولان با نفوذ فرهنگی مقابله کنند

مسؤولان با نفوذ فرهنگی مقابله کنند
امام جمعه آبسرد گفت: مسؤولان باید با نفوذ فرهنگی مقابله کنند تا سناریوی دشمن خنثی شود.

مسؤولان با نفوذ فرهنگی مقابله کنند

امام جمعه آبسرد گفت: مسؤولان باید با نفوذ فرهنگی مقابله کنند تا سناریوی دشمن خنثی شود.
مسؤولان با نفوذ فرهنگی مقابله کنند

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author