مسؤولان با شتاب بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنند/ لزوم ایجاد تناسب میان صنعت و کشاورزی

مسؤولان با شتاب بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنند/ لزوم ایجاد تناسب میان صنعت و کشاورزی
نماینده مردم تاکستان در مجلس گفت: مسؤولان با شتاب و سرعت بیشتر در راستای خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنند.

مسؤولان با شتاب بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنند/ لزوم ایجاد تناسب میان صنعت و کشاورزی

نماینده مردم تاکستان در مجلس گفت: مسؤولان با شتاب و سرعت بیشتر در راستای خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنند.
مسؤولان با شتاب بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنند/ لزوم ایجاد تناسب میان صنعت و کشاورزی

View more posts from this author