مسؤولان با تمام توان به رفع مشکلات مردم بپردازند

مسؤولان با تمام توان به رفع مشکلات مردم بپردازند
امام جمعه شهر قدس گفت: مسؤولان در هر جایگاه و مسؤولیتی که قرار دارند باید به دنبال رفع مشکلات مردم باشند.

مسؤولان با تمام توان به رفع مشکلات مردم بپردازند

امام جمعه شهر قدس گفت: مسؤولان در هر جایگاه و مسؤولیتی که قرار دارند باید به دنبال رفع مشکلات مردم باشند.
مسؤولان با تمام توان به رفع مشکلات مردم بپردازند

فانتزی

View more posts from this author