مسؤولان اگر با نفوذ فرهنگی مقابله نمی‌کنند، همراهی نیز نکنند

مسؤولان اگر با نفوذ فرهنگی مقابله نمی‌کنند، همراهی نیز نکنند
امام جمعه آبسرد گفت: متولیان امر اگر در زمینه نفوذ فرهنگی اقدام مناسبی انجام نمی‌دهند، آنها را همراهی هم نکنند.

مسؤولان اگر با نفوذ فرهنگی مقابله نمی‌کنند، همراهی نیز نکنند

امام جمعه آبسرد گفت: متولیان امر اگر در زمینه نفوذ فرهنگی اقدام مناسبی انجام نمی‌دهند، آنها را همراهی هم نکنند.
مسؤولان اگر با نفوذ فرهنگی مقابله نمی‌کنند، همراهی نیز نکنند

دانلود سرا

View more posts from this author